Prezentare generală

Raionul Cahul este situat în partea de sud a Republicii Moldova, pe malul stâng al râului Prut. La nord, raionul are hotare administrative cu raionul Cantemir, la nord-est și sud-est cu localități separate ce fac parte din componența UTA Găgăuzia, la est cu raionul Taraclia, la sud cu Ucraina, la vest pe râul Prut cu România. Municipiul Cahul este situat pe râul Frumoasa la distanță de 175 km de municipiul Chișinău și la 60 km de Galați, România.

Prin porțiunea de 1200 metri pe litoralul Dunării este asigurat accesul la Marea Neagră și bazinul acvatic al Europei Centrale și de Est. Raionul are conexiune directă cu Uniunea Europeană prin România. Conexiunea se asigură prin intermediul celor 2 puncte vamale: Cahul–Oancea și Giurgiulești–Galați. La est raionul are conexiune cu Ucraina prin 2 puncte vamale: Palanca–Maiaki Udobnoe, inclusiv una feroviară — Giurgiulești–Reni.

Suprafața totală a raionului constituie 154,5 mii ha dintre care 98, 8 mii ha terenuri agricole, mii ha păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră, iar ha ocupă resursele acvatice.

Relieful coboară în trepte de la nord spre sud și cuprinde la nord Colinele Tigheciului, în centru Câmpia Cahulului, iar la est depresiunile râurilor Cahul, Salcia și Ialpug. În partea de vest teritoriul este mai coborât și este reprezentat prin terasele vechi ale r. Prut, fragmentat de văi și vîlcele.


Populația

Conform datelor statistice de la 01.01.2016, numărul total al populației stabile a raionului Cahul constituie 124,6 mii persoane, ceea ce reprezintă 3,5 % din populația totală a Republicii Moldova, inclusiv 39,6 mii persoane (31,8%) — populația urbană a raionului și 85,0 mii persoane (68,2%) populația rurală a raionului.

Organizarea administrativă

Raionul Cahul este unitatea administrativ-teritorială alcătuită din 55 localități, inclusiv municipiul Cahul, 53 localități din componența satelor (comunelor), o localitate din componența municipiului — s. Cotihana, având o suprafață de 1.545 km² și o populație de 124600 de locuitori. În medie o localitate rurală pe teritoriul raionului este populată de 1550 locuitori, în 5 localități locuiesc mai puțin de 200 locuitori (Spicoasa, Greceni, Iasnaia Poleana, Sătuc, Tudorești) și maximum de 6009 locuitori în s. Colibași.

În medie pe raion la 100 km2 revin 3,5 așezări rurale, media pe republică fiind de 4,9 așezări/100km2.

Resurse și rezervații naturale

Sol

Pe cea mai mare parte a teritoriului predomină solurile de cernoziomuri obișnuite și carbonate, cernoziomuri de fâneață slab salinizate, în lunca râului Prut — soluri aluviale de fâneață de mlaștină. Bonitatea medie a solului pe teritoriul raionului conform datelor din Cadastrul Funciar al Republicii Moldova este de 58 puncte, bonitatea medie a solului pe teritoriul republicii este de 64 puncte.

Rețeaua hidrologică

Este reprezentată de râul Prut cu afluenții săi de stânga Larga, Cahul, Salcia Mare. Râul Prut se revarsă în fluviul Dunărea la Giurgiulești și este navigabil doar pe cursul său inferior. Prin porțiunea de 1200 metri pe litoralul Dunării este asigurat accesul la Marea Neagră și bazinul acvatic al Europei Centrale și de Est.

Pe teritoriul raionului se află cele mai mari lacuri naturale din republică – Beleu și Manta.

Zăcăminte

În municipiul Cahul se exploatează apele minerale curative și nămolurile balneare, aceste resurse naturale fiind valorificate în cadrul sanatoriului „Nufărul Alb”. La periferia de nord și sud a orașului se află zăcăminte de ape minerale.

Apa minerală hidrocarbonată este utilizată în scopuri potabile și curative, astfel de ape minerale se găsesc și în zona Lacului Sărat.

Rezervația științifică „Prutul de Jos”

Este cea mai importantă arie naturală protejată de stat din raion. Amplasată în lunca râului Prut, partea de vest a satului Slobozia Mare raionul Cahul, rezervația se întinde pe o suprafață de 1691 ha. 2/3 din suprafața rezervației este ocupată de apele lacului Beleu, iar pe restul teritoriului reprezintă o rețea de bălți care în ansamblu formează un ecosistem unic de importanță nu numai națională, dar și internațională. Vegetația zonei include peste 193 de specii de plante vasculare. Complexul faunistic este specific ecosistemelor acvatice și este reprezentat de circa 190 specii de păsări, 34 specii mamifere, 7 specii de reptile, 11 specii de amfibieni, 27 specii de pești. În Cartea Roșie a Republicii Moldova sunt incluse 21 specii de păsări, cum ar fi lebăda, gâsca sură, stârcul sur și cel roșietic, pelicanul, stârcul mare alb și altele, precum și 5 specii de mamifere, 2 specii de reptile și 1 de amfibieni, care populează această zonă.

Economia raionului

Potențialul economic al raionului Cahul este complex, remarcându-se, în mod special, agricultura – sector cu largi rezerve și posibilități, determinate de calitatea solului, de factorii de climă și resursele umane.

Agricultura este un sector foarte important care joacă un rol vital în dezvoltarea social-economică a raionului. Principalele culturi cerealiere cultivate de producătorii agricoli sunt: grâul, orzul porumbul și leguminoasele pentru boabe; din culturile tehnice – floarea-soarelui și rapița, care dețin circa 80% din suprafețele însămânțate. Viticultura este o îndeletnicire istoric-tradițională pentru zona de sud a țării. Raionul Cahul, amplasat în acest teritoriu, se bucură de cele mai favorabile condiții pedo-climaterice și grație faptului menționat se impune o dezvoltare intensă a viței de vie și, eventual, a vinificației.

regiunea-cahul
regiunea-cahul

În raion funcționează întreprinderi de producere a materialelor de construcții, organizații de transport, servicii comunale și de depozitare, precum și un șir de întreprinderi de fabricare a mobilei și alte ramuri de producere.

În majoritatea satelor din raionul Cahul activează meșteri populari, specializați în prelucrarea lemnului, împletitul în lozie, broderie, confecționarea instrumentelor muzicale etc. Baza economiei raionului o constituie complexul agroindustrial, fiind prezentat prin întreprinderile de prelucrare a materiei prime agricole. Cei mai mulți agenți economici sunt din ramura agriculturii (81,2%, preponderent gospodării țărănești), din sfera comercială și a serviciilor (9,8%), a transporturilor și a construcțiilor(4,0%). În raionul Cahul își desfășoară activitatea peste 24900 de agenți economici — persoane fizice și juridice: societăți comerciale, întreprinderi municipale și de stat, gospodării țărănești, cooperative.

Oportunități de afaceri

Avantajul strategic al raionului, sub aspectul așezării teritoriale, este accesul la Marea Neagră prin Portul Internațional Liber Giurgiulești, unicul port din Republica Moldova accesibil pentru navele maritime de pe Dunăre. Fluviul propriu-zis și canalul Rein-Main-Dunăre creează o legătură de transport fluvial între Marea Neagră, Marea Nordului și 14 state europene. Acordul de asociere UE — Republica Moldova și Acordul de liber schimb și aprofundat cu UE influențează pozitiv dezvoltarea raionului prin crearea oportunităților în vederea trasării pe teritoriu  a unor culoare europene majore de transport către est, ceea ce poate spori impactul dezvoltării economice regionale.

Lanțurile valorice

Uniunea Europeană, prin intermediul programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, susține dezvoltarea și consolidarea lanțurilor valorice și a clusterelor din regiunea Cahul.

Cu acest scop, a fost elaborată de reprezentanții locali ai sectorului privat în parteneriat cu autoritățile publice locale și Camera de Comerț și Industrie din raionul Cahul câte o Foaie de parcurs pentru dinamizarea dezvoltării economice locale a regiunii în perioada 2021-2024, unde a fost analizată situația economică a raionului, inclusiv din zona rurală și cea urbană.

În document au fost evidențiate lanțurile valorice cu toate verigile lor, de la obținerea materiei prime până la comercializarea produsului finit. În baza acestei analize au fost selectate lanțuri valorice cu potențial economic în creștere și obținere a valorii adăugate mari, pondere mare în viața social-economică, cu oportunități de satisfacere a pieței interne și export. Așadar, în regiunea Cahul au fost identificate 4 lanțuri valorice (strugurii de masă, turism, vinificație și oieritul).

Struguri de masă

Raionul Cahul este în una din cele mai reprezentative regiuni de producere a strugurilor de masă din Europa, asigurând peste 20% din recolta totală de struguri de masă din Republica Moldova.

Turism

Mun. Cahul este unicul oraș balnear din Republica Moldova, iar raionul Cahul are cel mai mare potențial turistic dintre toate regiunile Republicii Moldova, deținând ape minerale curative și cel mai vestit sanatoriu din țară, cele mai mari lacuri naturale din țară (Manta și Beleu), 4 rezervații naturale silvice și o rezervație de plante medicinale, rezervația „Prutul de Jos”. Există peste 2000 locuri de cazare.

Sunt peste 10 pensiuni și case rurale lansate doar în ultima perioadă. Sectorul cunoaște o dinamică pozitivă. Totuși, ritmurile de creștere sunt încă reduse, fiind necesară o mobilizare a tuturor partenerilor publici și privați implicați.

Vinificația

Tradițional, raionul Cahul reprezintă una din principalele regiuni vitivinicole ale țării. Plantațiile de vii acoperă în prezent o suprafață de cca 3 mii hectare, asigurând o recoltă anuală globală de circa 50 mii tone de struguri tehnici.

Oieritul

Raionul Cahul este considerat a fi „leagănul” oieritului în Republica Moldova, asigurând în prezent circa 10% din tot șeptelul de animale din Republica Moldova (60 mii capete).

Grupurile de Acțiune Locală din Cahul

În regiunea Cahul la fel ca în multe alte localități din Moldova au fost inițiate parteneriate locale instituţionalizate în care membrii GAL sunt organizaţiile, instituţiile, liderii locali – reprezentanţi ai sectorului public, antreprenorial și civic, care împreună gestionează procesele de dezvoltare locală pentru îmbunătățirea calității vieții în mediul rural.

 • Loc.stația Cale Ferată, com.Etulia, mun.Comrat
 • Loc.Stația de Cale ferată, or.Vulcănești, mun.Comrat
 • s.Alexanderfeld, Cahul
 • s.Alexandru Ioan Cuza, Cahul
 • s.Cișmichio, mun.Comrat
 • s.Cotihana, Cahul
 • s.Etulia Nouă, com.Etulia, mun.Comrat
 • s.Etulia, mun.Comrat
 • s.Găvănoasa, Cahul
 • s.Hutulu, com.Lebedenco, Cahul
 • s.Iujnoe, Cahul
 • s.Lebedenco, Cahul
 • s.Nicolaevca, com.Găvănoasa, Cahul
 • s.Pelinei, Cahul
 • s.Sătuc, com.Pelinei, Cahul
 • s.Ursoaia, com.Lebedenco, Cahul
 • s.Vladimirovca, com.Găvănoasa, Cahul

 • s.Borceag, Cahul
 • s.Chioselia Mare, Cahul
 • s.Chioselia Rusă, mun.Comrat
 • s.Cîietu, Cantemir
 • s.Congaz, mun.Comrat
 • s.Cotovscoe, mun.Comrat
 • s.Dimitrova, com.Cîietu, Cantemir
 • s.Frumușica, com.Chioselia Mare, Cahul

 • s.Albota de Jos, Taraclia
 • s.Albota de Sus, Taraclia
 • s.Budăi, Taraclia
 • s.Burlăceni, Cahul
 • s.Carbalia, mun.Comrat
 • s.Chirilovca, com.Vinogradovca, Taraclia
 • s.Ciumai, com.Vinogradovca, Taraclia
 • s.Dermengi, com.Budăi, Taraclia
 • s.Greceni, com.Burlăceni, Cahul
 • s.Hagichioi, com.Albota de Jos, Taraclia
 • s.Hîrtop, com.Albota de Jos, Taraclia
 • s.Mirnoie, com.Vinogradovca, Taraclia
 • s.Moscovei, Cahul
 • s.Musaitu, Taraclia
 • s.Orehovca, com.Salcia, Taraclia
 • s.Roșița, com.Albota de Sus, Taraclia
 • s.Salcia, Taraclia
 • s.Sofievca, com.Albota de Sus, Taraclia
 • s.Trifeștii Noi, com.Moscovei, Cahul
 • s.Vinogradovca, Taraclia

 • s.Crihana Veche, Cahul s.Crihana Veche, Cahul
 • s.Manta, Cahul s.Manta, Cahul
 • s.Pașcani, com.Manta, Cahul
 • s.Vadul lui Isac, Cahul s.Vadul lui Isac, Cahul
 • s.Colibași, Cahul s.Colibași, Cahul
 • s.Brînza, Cahul s.Brînza, Cahul
 • s.Văleni, Cahul s.Văleni, Cahul
 • s.Slobozia Mare, Cahul s.Slobozia Mare, Cahul
 • s.Cîșlița Prut, Cahul s.Cîșlița Prut, Cahul
 • s.Giurgiulești, Cahul s.Giurgiulești, Cahul

 • s.Andrușul de Jos, Cahuls.Andrușul de Jos, Cahul
 • s.Andrușul de Sus, Cahuls.Andrușul de Sus, Cahul
 • s.Badicul Moldovenesc, Cahuls.Badicul Moldovenesc, Cahul
 • s.Baurci-Moldoveni, Cahuls.Baurci-Moldoveni, Cahul
 • s.Cucoara, Cahuls.Cucoara, Cahul
 • s.Chircani, com.Cucoara, Cahul
 • s.Larga Nouă, Cahuls.Larga Nouă, Cahul
 • s.Larga Veche, com.Larga Nouă, Cahul
 • s.Roșu, Cahuls.Roșu, Cahul
 • s.Zîrnești, Cahuls.Zîrnești, Cahul
 • s.Paicu, com.Zîrnești, Cahul
 • s.Tretești, com.Zîrnești, Cahul
eu4ungheni-regions eu4ungheni-regions eu4ungheni-regions eu4ungheni-regions eu4ungheni-regions eu4ungheni-regions

Din anul 2021, regiunea Cahul are propriul brand. Logo-ul regiunii a fost dezvoltat cu asistența financiară a Uniunii Europene în cadrul Programului EU4Moldova:
Regiuni-cheie.

Logoul regiunii Cahul reprezintă următoarele simboluri:

 • Inima, ca simbol al dragostei de viață a cahulenilor
 • Nufărul alb, unul din simbolurile reprezentative ale regiunii
 • Izvorul vieții: regiunea este renumită și datorită apelor minerale curative cu proprietăți unice
 • Picăturile care simbolizează Prutul de Jos, regiune protejată de Unesco, și lacul Beleu, adevărate comori ale naturii

Logo-ul oferă identitate distinctă regiunii Cahul și îi sporește competitivitatea în atragerea turiștilor, investițiilor, companiilor noi, sporirea exporturilor, promovarea pe plan extern și, nu în ultimul rând, în atragerea de capital uman. Brandul regiunii Cahul este destinat spre utilizare deopotrivă localităților rurale și mun. Cahul, agenților economici, instituțiilor publice, sectorului asociativ și oamenilor ce iubesc Cahulul.

Unde inima ta bate – este sloganul regiunii Cahul.

El definește esența regiunii Cahul și a spiritului sudic. Este locul în care oamenii trăiesc cu pasiune viața, dansează renumitele hore de la sud și sunt inspirați de natura si priveliștile frumoase. Cahulenii sunt energici și se bucură de schimbările bune din regiune.

Evenimente

Agenda anuală a evenimentelor culturale și sportive de interes turistic

Ianuarie (2)

Ziua Națională a Culturii
15 ianuarie
Mun. Cahul
Eminesciana
15 ianuarie
Mun. Cahul

Februarie (3)

Acțiuni de comemorare a poetului național Grigore Vieru
14 februarie
Mun. Cahul
Comemorarea ostașilor căzuți în Afganistan
15 februarie
Mun. Cahul
Jocurile sportive ale juniorilor din Republica Moldova
februarie – mai (weekend)
Localitățile r. Cahul

Martie (5)

Festivalul Național de Muzică „MĂRȚIȘOR”
01-10 martie
Comemorarea combatanților căzuți în conflictul armat pentru apărarea integrității Republicii Moldova
02 martie
Mun. Cahul
Ziua Internațională a Femeii
08 martie
Cahul
Ziua Mondială a Teatrului
27 martie
Festivalul Internațional de Teatru
martie
Mun. Cahul

Aprilie (8)

Ziua Profesională a Salvatorilor și Pompierilor
06 aprilie
Mun. Cahul
Ziua Mondială a Sănătății
07 aprilie
Cahul
Acțiuni culturale și de caritate, dedicate Sărbătorilor Pascale
aprilie
Cahul
Festivalului-concurs al cântecului patriotic „Cîntecele Credinței, Speranței și Iubirii” – Victoria - 76
aprilie
Mun. Cahul
Comemorarea victimelor catastrofei de la Cernobîl
26 aprilie
Mun. Cahul
Ziua Internațională a Dansului
29 aprilie
Mun. Cahul
Campionatul raionului Cahul la fotbal
aprilie – septembrie (week-end)
Localitățile r. Cahul
Concursul instrumentiștilor „7 note muzicale”
aprilie
Școala de Arte „Maria Cebotari”, mun. Cahul

Mai (7)

Ziua Europei
9 mai
Mun. Cahul
Ziua Victoriei
9 mai
Mun. Cahul
Turneul republican la fotbal „Guguță”
mai – iunie (week-end)
Localitățile r. Cahul
Ziua Internațională a Familiei (Festivalul „FAMILIA ESTE TOTUL”, ediția a V-a)
15 mai
Mun. Cahul
Festivalul internațional „Dulce floare de salcîm”
mai
s. Văleni
Ziua Internațională a Muzeelor
18 mai
Cahul
Ziua Sportivului
20 mai
Școala Sportivă, mun. Cahul

Iunie (5)

Ziua Internațională a Copilului
1 iunie
Cahul
Ziua Mondială a donatorilor de sânge
14 iunie
Cahul
Turneul republican la fotbal „Speranța”
iunie (week-end)
Localitățile r. Cahul
Ziua lucrătorului Medical și a Farmacistului
a treia duminică a lunii iunie
Cahul
Ziua Națională a Portului Popular
25 iunie
Piața Horelor, mun. Cahul

Iulie (2)

Festivalul Internațional de Folclor „Nufărul Alb”
Începutul lunii iulie
Piața Independenței, mun. Cahul
Ziua localității (prima atestare documentară)
02 iulie
Piața Independenței, mun. Cahul

August (4)

Festival-concurs „La vatra horelor bucuriene”
august
s. Bucuria
Hramul Bisericii „Sfîntul Mucenic Panteleimon”
09 august
Cahul
Ziua Independenței Republicii Moldova
27 august
Cahul
Sărbătoarea Națională „Limba noastră”
31 august
Cahul

Septembrie (2)

Festivalul Internațional de Muzică Clasică „Crescendo”
10-15 septembrie
Piața Independenței, mun. Cahul
Festivalul Internațional de film documentar „MOLDOX”
septembrie
Mun. Cahul

Octombrie (6)

Ziua Internațională a Oamenilor în etate
01 octombrie
Mun. Cahul
Ziua Pedagogului și Ziua Bibliotecarului
05 octombrie
Cahul
Ziua Vinului / Ziua Roadei
octombrie
Cahul
Cupa Președintelui raionului Cahul la fotbal
octombrie – noiembrie (week-end)
Școala Sportivă, mun. Cahul
Hramul Bisericii de rit vechi „Acoperămîntul Maicii Domnului”
14 octombrie
Mun. Cahul
Sărbătoarea roadelor
octombrie
Piața Horelor, mun. Cahul

Noiembrie (3)

Festivalul-concurs al tinerelor talente „Steluțe Cahulene”
noiembrie
Gala Laureaților
noiembrie
Hramul localității, omagierea persoanelor de vârstă înaintată și a familiilor jubiliare (ajutor material)
21 noiembrie
Mun. Cahul

Decembrie (2)

Suita sărbătorilor de iarnă „Luminițe de Crăciun”
decembrie-ianuarie
Mun. Cahul
Organizarea horelor tradiționale
în decursul anului
Piața Horelor, mun. Cahul

Turism

Lista obiectivelor turistice din raionul Cahul

Rezervații și monumente naturale

 • Rezervația științifică ”Prutul de Jos”
 • Stejari s. Doina

Muzee

 • Muzeul Ținutului Cahul
 • Muzeul de istorie și etnografie din s. Slobozia Mare
 • Muzeul Pâinii, s. Văleni
 • Curtea Tradițională Țărănească “Casa dorului”

Biserici

 • Catedrala „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”, mun. Cahul
 • Biserica de Rit vechi ”Acoperămîntul Maicii Domnului”, mun. Cahul.

Monumente
cultural - istorice

Zone și centre de agrement

 • La Cotihana
 • Lacul Frumoasa
 • Lacul Manta
 • La Izvoare
 • Piața Horelor
 • Parcul central Grigore Vieru
 • Portul Internațional Liber Giurgiulești
 • Stațiunea balneară Nufărul Alb

Fabrici de vin

 • Grape Valley SRL, s. Borceag
 • Slobozia Mare SA, s. Slobozia Mare
 • Agrosudresurs SRL, s. Brînza
 • Vismos SA, s. Moscovei
 • Vieru Vin SRL, s. Burlacu
 • Vinia Traian SA, s. Găvănoasa
 • Minalia Fowl SRL (Domeniile Pană), s.Slobozia Mare
 • Rumix Stil SRL (Vinaria Corbu)

Oameni remarcabili

Faceți cunoștință cu oamenii din regiunea Cahul cu care ne mândrim